RODENBERG Türsysteme AG - Dveřní výplně pro moderní, klasické a exklusivní domovní dveře

Menu

všeobecné obchodní podmínky

Dodací a platební podmínky společnosti RODENBERG Türsysteme AG .

I. všeobecné

Tyto dodací a platební podmínky platí pro všechny naše dodávky a služby a vylučují případnéodlišné obchodní podmínky smluvního partnera. Odlišné dohody jsou závazné pouze v případě,že je naše společnost výslovně písemně potvrdí. Tohoto formálního požadavku se lze vzdátjedině formou písemného prohlášení.Pokud by byly některé podmínky zcela nebo zčásti neúčinné, zůstávají ostatní podmínkyv platnosti. Případná neúčinná ustanovení nahrazují smluvní partneři podle svého nejlepšíhovědomí přiměřenými ustanoveními, které nejlépe odpovídají ekonomickému účelu smlouvy, anižby tím došlo k podstatné změně obsahu smlouvy. Totéž platí v případech, kdy u některéhovýslovného ustanovení chybí odpovídající okolnosti.

II. Nabídka a potvrzení zakázky

Naše nabídky jsou nezávazné. Zakázky nabývají platnosti až písemným potvrzením z našístrany; jestliže takové potvrzení nenásleduje, platí vydaná faktura za potvrzení zakázky.Pro dodávku je směrodatný rozsah, ve kterém musí být stanoven způsob a provedení plnění zestrany smluvního partnera. Objednavatel je povinen neprodleně si zkontrolovat potvrzení zakázkya rozměrové výkresy. Pokud objednavatel tuto kontrolu zanedbá nebo nám nesdělí případnépřipomínky, jdou chyby (s výjimkou chyb měření dodavatelské firmy) a odchylky odpožadovaného provedení na jeho účet. Nepodstatné nebo běžné odchylky, které nijak neovlivňujípoužitelnost a které jsou pro objednavatele únosné, zůstávají vyhrazeny.Technické obtíže, které jsou při uzavření smlouvy neznámé a které pro nás činí provedenínepřijatelným, nás opravňují k odstoupení od smlouvy.

III. Ceny

Ceny se rozumějí ze závodu bez balení v EUR s připočtením DPH v příslušné zákonemstanovené výši, která musí být na faktuře uvedena odděleně. Při zvýšení ceny nebo nákladův době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou jsme oprávněni přiměřeně zvýšit ceny, ledažedodávka bude uskutečněna při neobchodních dodávkách do 4 měsíců po uzavření smlouvy.Dodatečné změny na přání objednavatele a další práce neuvedené v potvrzení zakázky budouvyúčtovány zvlášť.

IV. Platba

Faktury musí být zaplaceny ihned po přijetí a v době splatnosti beze srážek. Pohledávkyjsou splatné spolu s dodávkou. U stavebních výkonů jsme oprávněni vyžadovat dílčí platbyv souladu se stavem provedení prací. Platby našim zástupcům mohou být provedeny jen nazákladě námi udělené písemné plné moci k inkasu plateb.V případě prodlení plateb jsme podle § 247 BGB (Občanský zákoník) oprávněni obdržet úrokyz prodlení přesahující příslušnou základní úrokovou sazbu o 8 % (v případě spotřebitelů o 5 %).Úhrada úroků z prodlení nás nijak nezbavuje práva vyžadovat náhradu dalších a následných škod.Pokud se objednavatel dostane do prodlení s nikoliv nepodstatnou částí platby nebo pokud budoujeho šeky či směnky zamítnuty nebo zaniknou předpoklady poskytnutí úvěru, budou naše veškerépohledávky vůči vám splatné neprodleně. V takovém případě budeme při dílčích dodávkáchoprávněni odmítnout dodat zboží, které ještě má být podle smlouvy dodáno, a to bez nárokupovinnosti nahradit případné škody.Jestliže se po uzavření smlouvy podstatně zhorší majetková situace objednavatele nebo budepatrné zhoršení majetkové situace až po uzavření smlouvy, jsme v případě ohrožení plněníz druhé strany oprávněni odmítnout splnit dosud nerealizované dodávky popřípadě vyžadovatpřiměřené zálohové platby nebo zajištění. Jestliže zálohové platby nebo zajištění nebudouposkytnuty v přiměřené lhůtě, můžeme od smlouvy odstoupit; případné naše nároky na náhradudalších škod tím zůstávají nedotčeny.Vyrovnání s objednavatelem přichází v úvahu jen v případě, že jeho protipohledávka jenepopiratelná a objednavatel má na ni pravomocný nárok. Právo zadržení věci lze uplatnit jen vpřípadě, že spočívá na nárocích plynoucích ze stejného smluvního vztahu.Jestliže smlouva nebude realizována v důsledku okolností, které nastanou u objednavatele, nebojestliže objednavatel odstoupí od smlouvy bez oprávněného důvodu, budeme oprávněnivyžadovat náhradu škody ve výši 25 % z účtované hodnoty bez dalšího dokladu, přičemž zůstávápřípustný doklad protistrany o menší škodě. Možnost konkrétního vyúčtování nákladů k náhradězůstává vyhrazena.

V. Dodávka a montáž

Dodávka bude realizována i v případě dodávky bez dopravného ze závodu na nebezpečíobjednavatele. Předpokládá sjízdnost místa vykládky pro nákladní automobily a vhodné možnostivykládky. Objednavatel ručí za všechny škody, pokud by tyto předpoklady nebyly splněny.Závazné lhůty dodávek lze dohodnout pouze písemně. Lhůty dodávek začínají s uzavřenímsmlouvy. Jestliže se rozsah našich prací zpozdí z důvodů na straně objednavatele, prodlužují senaše lhůty dodávek přiměřeně o dobu zpoždění. Totéž platí, budeme-li postiženi událostmiv rámci pracovních bojů, zejména stávky a bojkotu, a dále objeví-li se nepředpokládané událostimimo naši vůli – například poruchy v dopravě a provozu, nedostatek materiálu nebo energií,zpoždění dodávek subdodavatele apod.Jestliže výše uvedené události, jež leží mimo naši působnost, způsobí zpoždění dodávek delší než4 měsíce, můžeme od smlouvy odstoupit. Je-li objednavatel spotřebitelem, platí toto ustanoveníjen v případě, že jsme ho neprodleně informovali o tom, že plnění není k dispozici, a neprodleněvrátili jeho protiplnění.

VI. Odběr

Převzetí se řídí podle § 12 VOB/B (předpis pro zadávání zakázek ve stavebnictví) a platí zaprovedené po 12 dnech od písemného sdělení o dohotovení předmětného plnění. Totéž platí pouplynutí 7 kalendářních dnů v případech, kdy objednavatel vezme do užívání předmět plněnínebo jeho část.

VII. Postih podnikatele

Jestliže objednavatel prodanou nově vyrobenou věc prodá v rámci svého podnikatelskéhoprovozu spotřebiteli a danou věc bude muset vzít zpět z důvodu vad nebo spotřebitel sníží kupnícenu, uplatnění nároků objednavatele plynoucích z vad věci nepodléhají žádné časové lhůtě.Objednavatel může při prodeji nové námi vyrobené věci požadovat od nás náhradu výdajů, kterémusel nést ve vztahu ke spotřebiteli, jestliže nedostatek uplatněný spotřebitelem byl již připřechodu rizik na objednavatele. Objednavatel nemá v rámci tohoto požadování náhrady nárok nanáhradu škod.

VIII. Záruka za nedostatky

Při prodeji nově vyrobených věcí činí promlčecí lhůta 1 rok. Je-li objednavatel spotřebitelem,činí promlčecí lhůta 2 roky. Prodej použitého zboží se děje s vyloučením jakýchkoliv záruk zanedostatky zboží. Je-li objednavatel spotřebitelem, činí promlčecí lhůta v případě nedostatků věciu použitého zboží 1 rok.V případě zjištěných vad může objednavatel vyžadovat přednostně dodatečné plnění podle § 439BGB (Občanský zákoník). Není-li objednavatel spotřebitelem, můžeme se rozhodnout meziodstraněním nedostatku a dodávkou bezvadné věci. Jestliže objednavatel obdržené zbožínamontoval a poté uplatnil nároky plynoucí z vad zboží, ručíme za zboží jen v případě, že montážbyla provedena odborně. Objednavatel je povinen tuto skutečnost prokázat.Při promlčení nároků z důvodu nedostatků a vad díla platí zákonné předpisy. Jestližeobjednavatel vyžaduje dodatečné plnění, můžeme podle naší volby vadu odstranit nebo vyrobitnové dílo.Podle zákonných ustanovení ručíme za náhradu škod v případě, že objednavatel uplatnil nároky,plynoucí ze záludnosti, záměru nebo hrubé nedbalosti z naší strany. Jestliže nám nebudeprokázáno záměrné porušení smlouvy, ručíme jen za náhradu typické a předvídatelné škody.Záruka za škody, které nevznikly na předmětu dodávky, je vyloučena s výjimkou případů, kdydojde k ohrožení života, vznikne riziko úrazu nebo poškození zdraví, jež vyplývajíz nedbalostního porušení našich povinností nebo záměrného či nedbalostního porušení povinnostínašich zákonných zástupců nebo pomocníků při poskytování plnění.Nároky na náhradu škod obchodního objednavatele lze brát v úvahu jen v případě, že tentoobjednavatel splnil u všech odchylek veškeré povinnosti přešetření a reklamací podle § 377 HGB(Obchodní zákoník). Reklamace nám musí být doručeny ve lhůtě 10 pracovních dnů – v případěskrytých vad neprodleně po jejich odhalení. Jestliže objednavatel neprovede toto oznámení,platí zboží za schválené. Jestliže objednavatel není obchodníkem, je povinen nám očividnénedostatky a vady písemně oznámit do 2 týdnů po dodávce. Uvedené oznámení musí obsahovatpřesný popis nedostatku nebo vady. Jinak se zboží považuje za bezvadné. V ostatních případechplatí zákonné předpisy.

IX. Vlastnické právo

Dodané zboží zůstává naším majetkem až do vyrovnání naší související pohledávky. Je-liobjednavatel obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku, vyhrazujeme si právo vlastnictví kevšem předmětům dodávky až do vyrovnání veškerých pohledávek z daného obchodního vztahuvčetně pohledávek budoucích a podmíněných.Při zpracování nebo dalším zpracování, spojení nebo smísení námi dodané věci na straněobjednavatele přenáší majitel na nás spoluvlastnictví k věci, která takto vznikne, pokudnenabudeme právoplatného vlastnictví nebo spoluvlastnictví, a o danou vyhrazenou věc budepečovat s odpovídající péčí. Objednavatel je oprávněn prodávat předměty dodávky v řádnémobchodním jednání dále.Postupuje nám všechny pohledávky, které mu vzniknou z dalšího prodeje vůči odběratelům nebotřetím osobám, a to nezávisle na tom, zda byly předměty dodávky prodány dále s dalšímzpracováním nebo bez něj. My toto postoupení přijímáme. K vymáhání předmětných pohledávekje i po postoupení pohledávek zmocněn objednavatel. Naše oprávnění vymáhat předmětnépohledávky samostatně zůstává tímto nedotčeno. Zavazujeme se pohledávky sami nevymáhat,pokud objednavatel dostojí svým platebním povinnostem v souladu se smlouvou. Bude-livyhrazené zboží instalováno na pozemku, postupuje nám objednavatel právo uložit přednostnízajišťovací hypotéku. My toto postoupení přijímáme. Je-li objednavatel vlastníkem pozemku,postoupení předem se vztahuje ve stejném rozsahu na prodej pozemku nebo na pohledávkyvzniklé v souvislosti s právem k pozemku.Objednavatel není oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dávat do zástavy nebo odevzdat jakojistinu. Jakýkoliv vliv třetích stran na toto zboží, zejména obstavení nebo exekuce, nám musí býtneprodleně sděleny. Oprávnění k dalšímu prodeji můžeme odvolat, pokud objednavatel nesplnířádně své závazky plynoucí z této smlouvy.Na základě žádosti objednavatele jsme povinni uvolnit poskytnuté jistiny podle naší volby, pokudjejich hodnota přesahuje hodnotu naší pohledávky o více než 10 %..

X. Závěrečná ustanovení

Je-li objednavatel kupujícím ve smyslu obchodního zákoníku, je místem plněníMinden/Vestfálsko.Sídlem soudu pro případ jakýchkoliv sporů plynoucích z tohoto smluvního poměru včetněprocesů ve vztahu k šekům, směnkám a listin je sídlo soudu příslušné podle sídla naší firmy.„Spotřebitel“ ve smyslu těchto ustanovení je podle § 13 BGB (Občanský zákoník) každá fyzickáosoba, která uzavře obchod s účelem, který nelze připsat podnikatelské ani samostatné výdělečnéčinnosti.